Reglement

Huishoudelijke Regels & Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze huishoudelijke regels/algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de organisatie van het ParkCity Live en degene die een toegangsbewijs ter zake het door de organisatie georganiseerd evenement bestelt/koopt.

Onder evenement wordt verstaan (muziek)-uitvoeringen en/ of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle gebouwen, terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.


Toegangsbewijs

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement.

Alleen de houder van het toegangsbewijs, die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement, krijgt toegang. De organisatie mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is.

De organisatie is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij de houder wordt en blijft van het door de organisatie, dan wel een door de organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt toegangsbewijs.

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen en online via Timoco en Regiotickets garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. Dit geldt ook voor ticketacties door derden.

De organisatie van ParkCity Live kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor ticketacties van sponsors.

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.

Reeds aangeschafte tickets worden niet ingewisseld of teruggenomen.


Verplichtingen van de bezoeker

De bezoeker is verplicht om, indien daarom verzocht wordt, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij of zij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt.

De bezoeker is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn of haar toegangsbewijs te tonen.

De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de organisatie onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Toegestaan voor de bezoekers

 • Simpele (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lens.
 • Kleine rugzakken en kleine tassen.
 • Plaid of deken om op te zitten (geen plastic zeilen).
 • Zonnebrandcrème (Alleen kleine plastic TUBES zijn toegestaan, max 10 cm. Geen spray / verstuiver Factor 30+ is aan te raden!).
 • Poncho’s.

NIET toegestaan

 • Professionele fotocamera, filmcamera, selfiesticks, drones en andere opnameapparatuur (ook GoPro camera’s en andere soortgelijke action cams).
 • Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluid,- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 • Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken.
 • Eten en drinken in welke verpakking. Op het festivalterrein is voldoende eten en drinken verkrijgbaar.
 • Flyers, stickers en ander promotiemateriaal.
 • Markers (dikke onuitwisbare viltstift).
 • Grote rugzakken, voetbalshirts.
 • Buggy’s en kinderwagens
 • Scootmobielen, skates, fietsen, steps, skateboards.
 • Rollators (ivm calamiteitenplan).
 • Parasols.
 • Meubels, krukjes, stoelen, ladders, poefjes en opblaasbare zakken en dergelijke.
 • Drugs, naalden, waterpijpen en navullingen van e-sigaretten.
 • Dieren.
 • Gezichtsbedekkende kleding.
 • Wapens of iets dat ervoor gebruikt kan worden zoals kettingen (ook aan broeken en kleding), wandelstokken (m.u.v. medisch gebruik), hamers en tentstokken.
 • Drones (in welke vorm dan ook).
 • Spuitbussen, Glow sticks, ‘fairy lights’, laserpennen en ander licht met gebundelde staal.
 • Overige gevaarlijke voorwerpen.

De leidinggevende van de security bij de ingang beslist in twijfelgevallen!


Rechten van de organisatie

Bij overtreding door de bezoeker van één of meer van de bovengenoemde punten is de organisatie gerechtigd de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij of zij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de organisatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

De organisatie behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij of zij hierdoor lijdt.

De artiest of als de artiest daarom verzoekt, is de organisatie gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.


Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc. heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen tien weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum, blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij of zij gerechtigd het toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij of zij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Aansprakelijkheid organisatie

De organisatie is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, immateriële schade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de organisatie.

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor,- gezicht,- en andere lichamelijke stoornissen.

De organisatie zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

De organisatie is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

De organisatie is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.


Persoonsgegevens

De organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Slotbepalingen

Op deze huishoudelijke regels en algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de organisatie en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. De organisatie is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.